Skolan

På Särö Montessori har vi skolundervisning från förskoleklass (ofta kallad “nollan”) till och med skolår fem. Eleverna i skolår F-2 går i yngre elevgruppen och de i skolår 3-5 går i äldre elevgruppen. Varje elevgrupp har cirka 25 elever, men det kan variera något från år till år.

Det kostar ingenting att gå i skola på Särö Montessori, däremot tar vi ut en avgift för fritidsverksamheten. Den avgiften ligger i nivå med den som tas ut för kommunal fritidsverksamhet. Det är inte nödvändigt att barnet har gått i en Montessoriförskola för att börja i skolan på Särö Montessori.

Vad innebär det att gå i Montessoriskola?
I Sverige måste alla skolor följa skollagen och följa läroplanen. Sen får alla skolor, friskolor såväl som kommunala, välja att nå de uppsatta målen på valfritt sätt. En Montessoriskola har valt att utgå från Maria Montessoris pedagogik som går ut på att all inlärning bör anpassas till varje individs utvecklingsnivå. Man är helt enkelt mer motiverad att lära sig något som man är intresserad av och det intresset tar vi tillvara på.

På Särö Montessori lär sig eleverna fantastiskt mycket och de tycker att det är roligt att gå i skolan! Läs mer om pedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida.

Individuell utveckling
Alla människor är unika individer. Vi har olika behov, olika intressen och olika sätt att ta till oss kunskap. Därför anpassar vi undervisningen till varje enskild elev. Med utgångspunkt i de nationella målen har vi tagit fram en individuell utvecklingsplan för varje elev. Dessutom har alla barn en egen mentor under hela sin vistelse på skolan, vars uppgift är att stödja och coacha dem i sina studier.

Alla skolbarn i årskurs 1-5 får skriftliga omdömen i alla ämnen minst en gång per termin. Föräldrar kan när som helst logga in och se hur ens barn ligger till i förhållande till de nationella målen i varje ämne. Genom att löpande följa barnens utveckling kan både lärare och föräldrar stötta eleverna så att de når målen. Eller överträffar dem.

En skoldag
Skolan börjar klockan 8.00 och förmiddagen består av ett längre arbetspass. Eleverna väljer under ledning av våra pedagoger vad de ska arbeta med. Undervisningen sker i våra hemtrevliga klassrum och vi har tillgång till grupprum, soffor, bärbara datorer och annan teknisk utrustning. Det finns alltid lärare på plats för att hjälpa eleverna att komma vidare i sitt arbete.

När skoldagen är slut börjar fritids-verksamheten som pågår fram till klockan 17.00. Då brukar barnen baka, läsa böcker, vara ute på skolgården, ha skoj på multibanan eller göra sina läxor då det alltid finns kompetenta lärare till hands.

Ansvar ger färdighet
Alla elever har olika ansvarsområden. Det kan vara att förbereda lunchen, planera en idrottslektion eller mata våra djur. Detta ställer krav på eleverna och stärker deras självförtroende när de märker att de klarar av det. Barnen är alltid med och påverkar hur de vill ha det på skolan. Elevrådet har en egen budget och barnen bestämmer själva vad pengarna ska användas till.

Eleverna på Särö Montessori presterar år efter år bra i de nationella proven. De har även kommit långt i ”Vi i femman” och vunnit Ägget, en årlig tävling som arrangeras av Chalmers. När eleverna slutar på vår skola är de ansvars-tagande och duktiga på problemlösning och argumentation. De är trygga i sig själva och har en stark tro på sin egen förmåga. De är – kort sagt – självständiga, tänkande individer, väl rustade för vidare utbildning.